MRP Arrival Notice for Applicants Up to 2076 Jestha 05 (2019 May 19)

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Aayan Thapa Waling-07, Syangja New(Baby) Received 2 MD Shahid Parwez Rajpur Farhadwa-04, Rautahat Renew Received 3 Husne Ara Rajpur Farhadwa-04, Rautahat Renew Received 4 Gobinda Raj Shrestha

MRP Arrival Notice for Applicants Up to 2076 Baishakh 03 (2019 April 16)

यस राजदूूतावासमा २०७६ बैशाख ०३ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Shebani Chochange Baranja-09, Myagdi Renew Received 2

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Chaitra 11 (2019 March 25)

यस राजदूूतावासमा २०७५ चैत्र ११ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएकामध्ये देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Pradip Paudel Modi-05, Parbat Lost Received 2