MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2076 Shrawan 12 (2019 July 28)

यस राजदूूतावासमा २०७६ श्रावण १२ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Gyanendra Regmi Gandaki-08, Gorkha Damgaged Received 2

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2076 Ashad 09 (2019 June 24)

यस राजदूूतावासमा २०७६ असार ०९ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Saugat Shrestha Kakani-08, Nuwakot Lost Received 2

MRP Arrival Notice for Applicants Up to 2076 Jestha 05 (2019 May 19)

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Aayan Thapa Waling-07, Syangja New(Baby) Received 2 MD Shahid Parwez Rajpur Farhadwa-04, Rautahat Renew Received 3 Husne Ara Rajpur Farhadwa-04, Rautahat Renew Received 4 Gobinda Raj Shrestha