MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Baishakh 10 (2018 April 23)

यस राजदूूतावासमा २०७५ बैशाख १० गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Anu Tamang Tarkeshwor-04, Kathmandu Lost Received 2

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2074 Chaitra 11 (2018 March 25)

यस राजदूूतावासमा २०७४ चैत्र ११ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ। S.N. Name Address Appli. Category Remarks 1 Puspa Adhikari Babai-05, Bardiya Renew Received 2 Atin

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2074 Falgun 13 (2018 February 25)

यस राजदूूतावासमा २०७४ फागुन १३ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ । S.N. Name Address Category Remarks 1 Kamal Sharma Matatirtha-03, Kathmandu Lost Received 2 Dhruba

NOTICE OF SEOUL NATIONAL UNIVERSITY(SNU) PRESIDENT FELLOWSHIP

The Embassy of Nepal in Seoul informs all those concerned that Seoul National University has announced SNU PRESIDENT FELLOWSHIP for the 2018 Fall semester. Interested Nepalese students may refer to the following: Admission_Guide_for_International_Students_Fall_2018(Graduate) SNU President Fellowship_Fall 2018 SPF Application form_Fall 2018 Embassy of Nepal, Seoul 19, 2gil Seonjam-ro, Seongbuk-gu, Republic of Korea 14 March 2018

MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2074 Magh 01 (2018 January 15)

यस राजदूूतावासमा २०७४ माघ १ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!! नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।