Passport

१. राहदानीः

(नेपाल सरकारले २६ डिसेम्बर २०१० देखि मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) जारी गर्न थालेको हो । नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग गरेको प्रतिबद्धता अनुसार २४ नोभेम्बर २०१५ पश्चात हस्तलिखित राहदानी लिएर यात्रा गर्न नपाइने हुनाले सबै नेपाली राहदानी वाहकहरुले अनिवार्य रुपमा मेशिन रिडेबल राहदानी (MRP) लिनुपर्ने छ ।)
राहदानीको म्याद ६ महिनाभन्दा कम भएमा / म्याद सकिएमा वा राहदानीका पृष्ठहरु सकिन लागेको अवस्थामा निम्नानुसार आवश्यक कागजातहरु तथा तोकिएको शुल्क बुझाई नयाँ नेपाली राहदानीको लागि राजदूतावासमा आवेदन गर्न सकिनेछ ।

(क) रीतपूर्वक भरिएको दरखास्त फारम २ प्रति ।

(फाराम MPR APPLICATION FORM बाट डाउनलोड गर्न सकिनेछ । साथै राहदानी निवेदन फारम भर्ने तरिका बुझ्न http://nepalpassport.gov.np/ हेर्नुहोला । राहदानी फाराम भरेपछि प्रिन्ट गर्नु अघि APPLICATION GUIDELINES लिंक हेर्नुहोला ।)

(ख) पुरानो राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।

(ग) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा सो को प्रतिलिपि १ प्रति ।

(नागरिकता प्रमाणपत्रमा आवेदकको पुरा जन्ममिति (साल, महिना, गते) नखुलेको हकमा सो खुल्ने एस. एल. सी. वा सो भन्दा माथिको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा खुलाइएको जन्ममितिलाई आधार मानिने भएकोले सो पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता प्रमाणपत्र र शैक्षिक प्रमाणपत्रबाट जन्ममिति एकिन नभएमा नागरिकता प्रमाणपत्र भएको मितिले हुन आउने साल, महिना र गते कायम गरिनेछ । आवश्यक देखिएमा नागरिकताको सत्यताबारे सम्बन्धित निकायबाट यकिन भएपछि मात्र राहदानी निवेदन उपर कारवाही अगाडि बढाइनेछ ।)

(घ) ६ महिना भित्र खिचिएको ३५×४५ मि. मि. साईजको ४ प्रति रंगिन फोटो ।

(फोटो खिच्दा कुनै गहना वा टोपी लगाएको हुनु हुँदैन र फोटोको ८० प्रतिशत भाग टाउकोले लिएको हुनुपर्दछ । राहदानीको लागि संलग्न गर्नुपर्ने फोटोको विस्तृत विवरणका लागि निम्न लिंक खोल्नुहोलाः Guidelines for Photographs

(ङ) Alien Registration Card को सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १ प्रति ।

(च) शुल्कः कोरियन वोन १,८७,५००।– (एक लाख सतासी हजार पाँच सय मात्र) ।

२. हराएको/बिग्रिएको राहदानीको सट्टामा नयाँ राहदानी जारीः

राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानीका लागि आवेदन गर्दा माथि नम्बर १ मा उल्लेखित कागजातहरुका अतिरिक्त निम्नानुुसार कागजातहरु समेत पेश गर्नुु पर्नेछः

(क) सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, थर, ठेगाना, हराएको राहदानी नम्बर र जारी मिति समेत उल्लेख गरी स्थानीय प्रहरी कार्यालयबाट जारी भएको राहदानी हराएको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदन ।

(ख) हराएको राहदानीको प्रतिलिपि ।

(राहदानीको प्रतिलिपि नभएमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा राहदानी विभागबाट जारी राहदानीको अभिलेख सम्बन्धी पत्र वा कोरियाको अध्यागमन कार्यालयमा आवेदन दिई प्राप्त गर्न सकिने Entry Exit Certificate तथा राहदानीको प्रतिलिपि) ।

(राहदानी हराएको कारण नयाँ राहदानी जारी गर्नुपूर्व हराएको राहदानीको नम्बर र बाहकको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल प्रहरी, नेपालस्थित इन्टरपोल कार्यालय, अध्यागमन कार्यालय तथा कोरियास्थित अध्यागमन कार्यालय तथा विदेशी नियोगहरुलाई दिएपछि मात्र नयाँ राहदानी जारी गर्न सकिनेछ । छानविनको निम्ति एक निश्चित अबधि तोकिने छ ।)

(ग) राहदानी बिग्रिएको वा नष्ट भएकोमा सो को प्रमाण ।

(घ) हराएको/बिग्रिएको राहदानीको हकमा दोब्बर दस्तुर लाग्ने भएकोले कोरियन वन ३,७५,०००।– (तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) शुल्क लाग्नेछ ।

३. नाबालकको राहदानीः

नाबालकहरुको लागि राहदानी आवेदन गर्दा निम्नानुसार कागजातहरु बुझाउनु पर्नेछः

(क) रीतपूर्वक भरिएको राहदानी दरखास्त फारम २ प्रति ।
(राहदानीको फाराम डाउनलोड गर्ने, फाराम भर्ने तथा फोटोको मापदण्ड सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि http://nepalpassport.gov.np/ हेर्नुहोला ।)

(ख) सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरिएको नाबालक परिचयपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति । नाबालकको जन्म कोरियामा भएको र यस अघि नेपाल गइनसकेको अवस्थामा सम्बन्धित अस्पतालबाट जारी हुने जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको अङ्ग्रेजी सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति । (अस्पतालको जन्मदर्तामा आमा, बुबा र बच्चाको पुरा नाम स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्ने ।)

(ग) आमा बुबाको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति ।

(घ) आमा बुबाको नेपाली नागरिकताको सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(ङ) आमा बुबाको राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(च) आमा बुबाको Alien Registration Card को सक्कल तथा प्रतिलिपिहरु १/१ प्रति ।

(छ) शुल्कः कोरियन वोन १,८७,५००।– (एक लाख सतासी हजार पाँच सय मात्र) ।

(१० वर्षभन्दा मुनिका नाबालकको हकमा राहदानीको म्याद ५ बर्षको हुनेछ र दस्तुर वापत कोरियन वन ९४,०००।– (चौरान्नब्बे हजार मात्र) लाग्नेछ ।)