Press Release: संविधानको विधेयकको पहिलो मस्यौदामा नेपाली नागरिकहरुबाट राय सुझाव: