MRP Arrival Notice for Applicants Upto 2075 Magh 06 (2019 January 20)

यस राजदूूतावासमा २०७५ माघ ६ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ।

S.N. Name Address Appli. Category Remarks
1 Aanayah Pandey Kathmandu-30, Kathmandu New Baby Received
2 Pabitra Thebe Sandakpur-05, Ilam Renew Received
3 Myron Rasaili Tikapur-01, Kailali New Baby Received
4 Ashok Pakhrin Makawanpurgadhi-06, Makawanpur Lost PP Received
5 Nar Kumari Gurung Malika-06, Myagdi Renew Received
6 Aarati Lama Tamang Siranchok-08, Gorkha Renew Received