MRP Arrival Notice for Applicants Up to 2076 Baishakh 03 (2019 April 16)

यस राजदूूतावासमा २०७६ बैशाख ०३ गते सम्म नयाँ राहदानीका लागि आवेदन दिनुभएका देहायका आवेदकहरुले राहदानी बुझ्ने सम्बन्धी जरुरी सुचना !!!

नयाँ राहदानी बुझ्नका लागि पुरानो राहदानी, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सक्कल तथा राजस्व तिरेको रसिद लिई राजदूूतावासमा सम्पर्क गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

S.N.NameAddressAppli. CategoryRemarks
1Shebani ChochangeBaranja-09, MyagdiRenewReceived
2Shiva Prasad GyawaliBheerkot-06, SyangjaRenewReceived
3Uttam ThapaPutalibajar-07, SyangjaLostReceived
4Muna Rana MagarMalika-05, MyagdiRenewReceived
5Raiden KandelGalkot-08, BaglungNewReceived